Skip to main content

Informuje się, że wniosek Gminy Telatyn pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Telatyn” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16 otrzymał dofinansowanie i została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego realizację.

Całkowity koszt projektu wynosi: 1 541 529,03 PLN
Gmina pozyskała  1 010 608,35 PLN dofinansowania kosztów kwalifikowalnych na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE).

W ramach projektu zostały zaprojektowane 142 kompletne instalacje solarne na  indywidualnych budynkach mieszkalnych położonych w miejscowościach na terenie gminy.

Zamontowano 91 szt. instalacji solarnych wyposażonych w dwa kolektory oraz 51szt. instalacji solarnych wyposażonych w trzy kolektory. Prace montażowe zrealizowano w terminie od 19.03.2018r. do 28.08.2018r.